Home - Dotacje UE
Dotacje
Wzrost konkurencyjności

fundusze

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu

 

W roku 2017 Zakłady Mechaniczne WIROMET Spółka Akcyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zrealizowała projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu”.

Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w wyniku której możliwe było zaoferowanie na rynku innowacyjnych i ulepszonych produktów.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w ”WIROMET” S.A. wdrożono innowacyjną technologię produkcji, zakupiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie 5-osiowego centrum obróbkowe oraz stację roboczą, co pozwoliło wprowadzić na rynek nowe i ulepszone produkty w postaci łopatek do turbin gazowych oraz łopatek do turbin parowych wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych.  

W wyniku wykonania projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy a jego realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków BHP.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zamyka się kwotą 2.707.380,00 złotych, a wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określony został określony w wysokości nie przekraczającej 947.100,00 złotych.

 

wzrostkonkurencyjnosci

 
Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Śląskie. Pozytywna energia.

Rozszerzenie zakresu działalności Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółka Akcyjna poprzez doposażenie parku maszynowego.


Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna
Wartość całkowita projektu: 1.836.140,31 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.492.797,00 PLN
Wartość dofinansowania: 552.334,89 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.

 

 
Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Śląskie. Pozytywna energia.
Doposażenie parku maszynowego WIROMET S.A. drogą do wzrostu konkurencyjności firmy.


Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna
Wartość całkowita projektu: 1.845.000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.500.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 750.000,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.

 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

W okresie od 01.03.2014r. do 28.02.2015r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na podstawie umowy zawartej w dniu 4.06.2014 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Spółka realizuje projekt dotyczący opracowania i wdrożenia nowej strategii CSR.

 

Tytuł projektu:

„Wdrożenie standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w obszarach i zakresie zgodnym z normą ISO 26000 w Zakładach Mechanicznych ”WIROMET” S.A.”

 

Cele i zakres projektu:

Celem głównym projektu jest zmiana i dostosowanie modelu zarządzania przedsiębiorstwem do światowych standardów w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w oparciu o wymagania normy ISO 26000.

Cele szczegółowe projektu to uporządkowanie i uspójnienie dotychczasowych działań w obszarze CSR, nawiązanie długofalowego dialogu z kluczowymi grupami Interesariuszy oraz wprowadzenie trwałych zmian w działalności przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowych, relacji z pracownikami oraz otoczeniem zewnętrznym.

Projekt obejmuje i oddziałuje na wszystkie zidentyfikowane grupy Interesariuszy: pracowników, dostawców, podwykonawców, odbiorców, społeczność lokalną, uczelnie wyższe i szkolnictwo zawodowe oraz osoby wchodzące na rynek pracy.

Harmonogram realizacji projektu:

I kwartał

2014

II kwartał 2014

III kwartał 2014

IV kwartał 2014

I kwartał 2015

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg OHSAS 18001

 

 

Stworzenie Strategii CSR

 

 

 

Opracowanie nowych standardów w relacjach z personelem

 

 

 

 

Stworzenie kanałów komunikacji CSR

 

 

Opracowanie zasad stałej współpracy ze środowiskiem dydaktycznym oraz naukowym

 

 

Wartość całkowita projektu: 134.920,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 94.444,00 PLN

Korzyści związane z projektem: wdrożenie strategii CSR zgodnej z normą ISO 26000; zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego działalności; zmniejszenie uciążliwości środowiskowej, poprawa warunków pracy, zwiększenie dostosowania programów kształcenia do rzeczywistych potrzeb gospodarki, zacieśnienie współpracy między przemysłem a sferą B+R, ułatwienie startu w życiu zawodowym osobom podejmującym pierwszą pracę, zwiększenie wpływu dialogu z interesariuszami na działalność przedsiębiorstwa.

 

swisscontributionprogramme_logo

 

bundeslogo parp-logo

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Szczegółowe informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

 

 

 
Dotacje UE

Dotacje Unii Europejskiej


ue ue.pk

Dzięki wsparciu funduszów pomocowych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw” Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A. zakupiły  nowoczesne centra obróbcze DMU100 i DMP60s.

dmu100t dmp60s-1 dmp60s